RasenRasstandard = den beskrivning som rasens hemland gjort. Denna text bestämmer hur rasen ska se ut och bedömas.


Domarkompendium = Ett komplement med bilder och kommentarer som ska underlätta förståelsen och tolkningen av rasstandarden.


SRD = Särskilda rasspecifika domaranvisningar som är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.


RAS = Rasspecifika avelsstrategier som är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.